Alimentatie - Alimentatie bij Scheiding - VZB Advocaten Mediators

Vlaar Zillikens Bosch Advocaten Mediators houdt zich dagelijks bezig met familierecht, waaronder zaken met betrekking tot alimentatie.

Partneralimentatie

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van degene die de alimentatie gaat ontvangen en de draagkracht van degene die de alimentatie moet gaan betalen.

De behoefte wordt bepaald door de welstand van het gezin tijdens het huwelijk, waarbij onder meer het inkomen, het uitgavenpatroon en het spaargedrag van de partijen relevant zijn.

Vervolgens wordt bekeken of de andere echtgenoot voldoende draagkracht heeft om (al dan niet gedeeltelijk) in die behoefte te voorzien.

Recht op partneralimentatie

Recht op partneralimentatie bestaat thans nog voor de duur van twaalf jaar, te rekenen vanaf het moment dat de echtscheiding definitief is. Als het huwelijk minder dan vijf jaar heeft geduurd en er geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren, dan geldt de verplichting net zolang als het huwelijk geduurd heeft.

Het bedrag wordt net als kinderalimentatie jaarlijks geïndexeerd met een wettelijk indexeringspercentage.

Partneralimentatie is fiscaal (naar progressief tarief) belast bij de alimentatiegerechtigde en aftrekbaar voor de alimentatieplichtige.

Betaling alimentatie

De alimentatie wordt meestal in maandelijkse termijnen betaald, maar kan ook in één keer worden afgekocht. De hoogte en/of de duur van overeengekomen of opgelegde alimentatie kan worden gewijzigd als sprake is van gewijzigde omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld een daling zijn van het inkomen van de alimentatieplichtige, of een stijging van het eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde.

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een ander alsof er sprake is van een huwelijk.

Kinderalimentatie

De kosten van de kinderen worden aan de hand van een tabel berekend. Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen van het gezin tijdens het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen wordt vastgesteld welk bedrag de kinderen maandelijks nodig hebben. Deze tabel is te vinden in de cijfers die behoren bij het NVvR-rapport Alimentatienormen (ook wel genaamd de ‘Tremanormen’ of het ‘Tremarapport’). Het rapport en de bijbehorende cijfers worden halfjaarlijks gepubliceerd op de website www.nvvr.org.

Betalen kinderalimentatie

Ouders moeten naar draagkracht bijdragen in de berekende kosten van de kinderen. Deze onderhoudsverplichting eindigt op het moment dat de kinderen de 21-jarige leeftijd bereiken. Voor meerderjarige kinderen van 21 jaar en ouder geldt dat zij alleen aanspraak kunnen maken op een bijdrage in hun levensonderhoud indien zij behoeftig zijn.

Van belang is dat de kinderalimentatie jaarlijks per 1 januari moet worden geïndexeerd met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage. Op de website alimentatiewijzer.nl is dit percentage terug te vinden en daar kan een eventuele achterstand in de betalingen gemakkelijk worden berekend.

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan voor de inning van achterstallige kinderalimentatie zorgen (www.lbio.nl).